ജോർജ്ജ് ഫ്ളോയ്ഡ്‌

ഒരു തിരികൊളുത്തുന്നു ഞാനീ സെമിത്തേരിയിൽ നിന്റെ കറുത്ത മാലാഖമാർക്കൊപ്പം നീതിമാന്റെ രക്തത്തിന് കറുപ്പുനിറമാണെന്ന് ലോ...more