ഉടൽ നിറയെ പുള്ളികളുള്ള റോഡ്.

  പാതയോരത്തൊരു മാവ് മവിലാകെ തളിര് തളിരുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉടൽ നിറയെ പുളളികളുള്ള കുയിൽ നാദത്തിന്റെ ടേക്ഓഫ്....more