കവിത എഴുതിക്കുന്നവർ

കണ്ണിൽ കരളിൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കവിത വിരിയിക്കാമെന്ന് പരസ്പര വാഗ്ദത്തമേകി കൈ പിടിച്ച് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക...more