കോവിഡ്- 19

  എങ്ങും ആൾക്കൂട്ടമില്ല. ആർപ്പില്ല വിളിയില്ല അഹങ്കാരവും ഹുങ്കുമില്ല. ഒരു പനി ഒത്തിരി ചുമ ശ്വാസത്തിന് ...more