ദേവത

  അപൂർണമായ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ അവൾ ഉണർന്നു. ദേഹം നീറുന്നു . അവൾ പ്രത്യേകം വളർത്തിയിരുന്ന നഖങ്ങളാൽ കൈത്തണ്ടയിലും...more