സമൂഹം കാണാത്തത് കാണാൻ കവിയുടെ തൃക്കണ്ണ്: എം.കെ.ഹരികുമാർ 

പ്രീത ടി.കെ യുടെ കവിതാസമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു.  കണ്ണൂർ :സമൂഹം ഒരുതരത്തിലും കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതുമായ കാ...more

A true woman ,Life… A Marathon!,

A true woman She, as the mighty Goddess, Inner vigour she perceives, Holy-Supreme, A woman, Incredible lifebloo...more

My Vow to Lord

  Every sunshine a gift , From Thee O Lord! Thy Will alone, Lights my way. Before Thy altar, I...more

In abundance

  In abundance air floats, Giving breath of life. The blaze shines bright, Spreading light divine. ...more

Three Poems

O My Sweet Lord... “Sweetness You spread, In pure love You tread, In my heart You reside, O My Sweet Lord...more

O My Kanha….

Preetha  T K O My Kanha! When on my lap reclined, Me forgetful remain, holy thoughts align, Sweet clouds...more