ഇലകൾ പൊഴിയുകയാണ്/ഡബ്ലിയു ബി യേറ്റ്സ്

നമ്മെ അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച ആ നീളൻ  ഇലകളിലും ബാർലിക്കറ്റകൾക്കിടയിൽ വിലസിയിരുന്ന എലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ശരത്ക്കാലം മെല്...more