വാടാത്ത(തെ) പുഷ്പം

 

അകന്നുപോകുന്നു –
ണ്ടലകു കാറ്റല
തെളിഞ്ഞു നിൽക്കയാ –
യകലെ വാനിടം
ഇടയ്ക്കിടെയെന്തോ
തിളങ്ങുന്നു , കണ്ണീർ –
ക്കണങ്ങളോ മിഥ്യാ –
വലയ സൂനമോ
ഉറങ്ങിടുന്നോരെ –
ച്ചവിട്ടിപ്പോകുന്നു –
ങ്ങിടക്കേതോ വണ്ടി,
യ്ക്കറിയില്ലാ നിറം
ഇരുളിൻ മാറാപ്പിൽ –
ത്തുറുകണ്ണു മാത്രം
തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
വിഭൂതിയാലിടം
അകലെ നില്ക്കുന്നോ-
രമല ഭൂസുരർ –
ക്കറിയില്ലാ ദാഹം
വിശപ്പു മുല്ക്കടം
പൊരിഞ്ഞുകത്തിടും
ദിനങ്ങൾ താങ്ങിടും
കുനിഞ്ഞിടാത്തതാം
ശിരസ്സുകൾ നിത്യം.
     —–
jayachandran pookkarathara
കോലൊളമ്പ് പി ഒ
എടപ്പാൾ 679576
Mob- 9744283321

You can share this post!

Donate Now

For several years I have been spending much amount of time and money each month to move IMPRESSIO and other sites in good level. It is a free and ad-free literature site. No staff and no revenue. It is a passion. If it is valuable to you, please consider aiding its work with a donation. It will help me to enlarge the categories and content. You can donate monthly or anytime in any amount.

AC details :
M.k.Harikumar
Federal Bank, koothattukulam
Account number
11530100071573
Ifs FDRL0001006