മനസ്സും അന്യഗ്രഹജീവികളും/എം.കെ. ഹരികുമാർ

മനസ്സിനെ ഏതോ
അന്യഗ്രഹജീവിയാണ്
നിയന്ത്രിക്കുന്നത്

സ്നേഹിച്ചും രമിച്ചും
കഴിയുന്നവർ
ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ
പിണങ്ങുന്നു ,
ശത്രുക്കളാകുന്നു
അന്യഗ്രഹജീവികൾ നമ്മെ
പരസ്പരം അകറ്റുന്നു
നിമിഷത്തിനുള്ളിലൂടെ
അവ നുഴഞ്ഞു കടക്കുന്നു ,
ടാക്കിയാണുകൾ പോലെ

ആ നിമിഷത്തിൽ പോലും
ശ്രദ്ധ കൈമോശം വരുന്നു

മനസ്സ് നമ്മളിൽ നിന്നു
വേറിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്
അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം
വേറെ ;
വസ്ത്രം വേറെ,
ഇഷ്ടം വേറെ

home

You can share this post!