പ്രായശ്ചിത്തം

അതെ –
‘മുൻപൻ ഞാൻ‘ ഘോഷിച്ചതും
ചീറിപ്പാഞ്ഞതും
നീ തന്നെ
നിന്റെ ആഢംഭരക്കോയ്മയുടെ
പുത്തൻവഴക്കങ്ങളിൽ
ചിതറിയ
ജീവിതച്ചാലുകളുടെ നിറം
ചുവന്നുകലങ്ങിയിരുന്നു…
പച്ചയായ ജീവൻ
തുച്ഛമായി പിടച്ചത്
മനുഷ്യരാഹിത്യത്തിന്റെ
തിരക്കുള്ള പാതയിലായിരുന്നു…
നീ മാത്രം കാണാതെ
അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടും
കാണാൻമടിച്ച്…
തുടിച്ചുടയുന്ന

You can share this post!