നവവത്സരപതിപ്പ് 2022 /യാത്ര/ശിവൻ തലപ്പുലത്ത്‌

മടുപ്പ് പുസ്തകത്തിന്റെ
മാറപ്പുംപ്പേറി യാത്രയാവുക

മനപുസ്തകത്തിന്റെ
കണ്ണീർപ്പാടങ്ങളിൽ
വിത്ത് വിതയ്ക്കുക

സ്വപ്നങ്ങളോട്
കാലേക്കൂട്ടി
വരാൻ പറയുക

കാഴ്ച്ച തേടുന്ന കൃഷ്ണ മണി
കണ്ണട തേടിയലയട്ടെ
തേൻപ്പുരട്ടിയ ചിന്തകളുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്
ആഗ്രഹങ്ങളെ
കാവലേൽപ്പിക്കുക

home

You can share this post!