നവവത്സരപതിപ്പ് 2022 മനസ്/പി.എൽ.ശ്രീധരൻ പാറോക്കോട്/

വല്ലപ്പോഴുമിപ്പെട്ടി
തുറന്നീടുന്നില്ലെങ്കി-
ലെങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ
മുത്തുകളെണ്ണിനോക്കും!

പലതും പഴകിയ-
താണു, ക്ലാവ് കട്ടിയിൽ
കണ്ണട മാറ്റിനോക്കി
മാറ്റമില്ലെന്നോചൊല്ലാൻ!

നടന്നവഴികളിൽ
കുപ്പിച്ചില്ലുകളാണു
നടത്തം നിർത്താൻവേണ്ടി
എറിഞ്ഞതായീടുമോ?

ഏറെയും കാടുമൂടി കിടക്കുന്ന,തുതൊട്ടാൽ
കയ്യൂക്കുകാണിക്കുന്ന
കേമന്മാരെത്തും,വേണ്ടാ!

ഒന്നിനുംകുറവൊട്ടും
വരുത്തിടാതെനോക്കി
ഒത്തതു പോലെതന്നെ
യൊക്കെയുംനടപ്പാക്കി

പിന്നിട്ടതോരോന്നോർത്തു
പിന്നെയുംചാരിവാതിൽ
സാക്ഷനീക്കീടുന്നേരം
പതിവില്ലാത്തൊരുശബ്ദം

പുകതുപ്പുന്നുവണ്ടി
വെള്ളമിത്തിരിമോന്തി
പച്ചകാണുകിൽവേഗം
പോയിടാം, വേച്ചായാലും.!

home

You can share this post!