ഡോവർ കടൽക്കര

ഡോവർ ബീച്ച് /മാത്യു അർണോൾഡ്
ഈ രാത്രി സമുദ്രം ശാന്തമാണ്‌
വീചികൾ സമൃദ്ധം, ചന്ദ്രോജ്ജ്വലം
അവിടെ, ആ തുരുത്തുകളിൽ, ഫ്രഞ്ച്‌ തീരങ്ങളിൽ
മിന്നിമറയുന്ന  തിങ്കൾ
ഇവിടെ,  ഈ പ്രശാന്തതീരത്തിനപ്പുറം
നിലാപ്രഭയിൽ മുങ്ങി,
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിശാലമായ മലഞ്ചെരിവുകൾ.
സഖീ, ജാലകത്തിന്നരികിലേക്കു വരിക നീ
രാത്രിതൻ പൂങ്കാറ്റോ ഇന്നതി മധുരതരം
ശുഭ്രഗാത്രർ തിരയും തീരവും
പരസ്പരാലിംഗന പുളകിതർ
ഒരു നിമിഷം! ആത്മാവിനെ ഞെരുക്കുന്ന
ആ കടലിരമ്പങ്ങൾ – നീ കേൾക്കുന്നുവോ?
വെമ്പുന്ന വെള്ളാരങ്കല്ലുകൾ –
ഓളങ്ങളിലൂടെ ആഴിയിലേക്കും തീരത്തിലേക്കു
മിന്നവ.
തുടർന്നും, നിലച്ചും, വീണ്ടും തുടർന്നും
മെല്ലെ ഒഴുകുന്ന, പതറുന്ന താളം
മനസ്സിൽ, അനന്തത്തയുടെ വിഷാദനാദം.
സോഫോക്ലീസ്‌, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക്‌ മുൻപ്‌
എയ്ഗൻ തീരത്തുനിന്നും കേട്ട അതേ നാദം,
മനുഷ്യദൈന്യത-കാലുഷ്യങ്ങൾ, ഏറ്റിറക്കങ്ങൾ
അദ്ദേഹമറിഞ്ഞ ആ നിതാന്ത ദു:ഖഗാനം
ഇന്ന്‌, ഈ അതിവിദൂരമായ വടക്കൻ കടൽതീരം
ഇവിടെ നമുക്കത്‌ സ്മരണതൻ ശ്രുതിയിലൂടെ ശ്രവിക്കാം.
വിശ്വാസത്തിന്റെ, നിഷ്ഠയുടെ സാഗരം-
ഒരിക്കൽ അത്‌ പൂരിതമായിരുന്നു;
ഭുമിയുടെ തീരങ്ങളെ അരപ്പട്ടയണിയിച്ചിരുന്നു.
പക്ഷെ, വ്യഥിതവും ദീർഘവുമായ
ആ പിൻവിളികൾ മാത്രം ഇന്നെന്റെ കാതുകളിൽ
ദു:ഖമൂകമായ തീരം.
രാക്കാറ്റിന്റെ നിശ്വസത്തിലലിഞ്ഞ്‌
നേർത്ത ചരൽക്കല്ലുകളായ്‌ അവ
പലായനം ചെയ്യുന്നു.
പ്രിയേ, വരു, നമുക്ക്‌ പരസ്പരം
ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാകാം
ഈ ലോകം  നമുക്കുമുന്നിൽ
സ്വപ്ന ഭുമിയെന്ന പോൽ  വിശാലം
അതിനവീനം , വിഭിന്നം, മനോഹരം
മോഹനജനകമായ മിഥ്യാലോകം.
ഇവിടെ,വർഷവും പ്രണയവും ദ്യുതിയുമില്ല.
ദൃഡതയും, ശാന്തിയും, ദുരിതശമനവുമില്ല.
മൂഢയോദ്ധാക്കൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന,
ഇരുട്ടുപടരുന്ന ഒരു സമതലം
സംഘർഷങ്ങൾക്കും, പലായനങ്ങൾക്കും
ആർത്തനാദങ്ങൾക്കും മധ്യേ
ചകിതരായി നാം ഇവിടെ
മാത്യു അർണോൾഡ്

You can share this post!

Donate Now

For several years I have been spending much amount of time and money each month to move IMPRESSIO and other sites in good level. It is a free and ad-free literature site. No staff and no revenue. It is a passion. If it is valuable to you, please consider aiding its work with a donation. It will help me to enlarge the categories and content. You can donate monthly or anytime in any amount.

AC details :
M.k.Harikumar
Federal Bank, koothattukulam
Account number
11530100071573
Ifs FDRL0001006