ഞാനുണ്ട് നീയുണ്ട്/സന്തോഷ്‌ ശ്രീധർ


ഞാനുണ്ട്
നീയുണ്ട്
നമ്മളുണ്ട്
നാനാ നിറത്തിലും
നമ്മളുണ്ട്.

നിറങ്ങൾ പൊഴിക്കുന്ന
പൂക്കളുണ്ട്
പൂക്കളാൽ തീർക്കുന്ന
വസന്തമുണ്ട്.

തേനുണ്ട്
വണ്ടുണ്ട്
രാഗമുണ്ട്
തേനൂറും
പുഞ്ചിരിയേറെയുണ്ട്,
പുഞ്ചിരിച്ചെത്തുന്ന
മാരുതനുമുണ്ട്.

കൂടെ ചിരിക്കുവാൻ
ഞാനുണ്ട്
നീയുണ്ട്
നമ്മളുണ്ട്
നമ്മളിൽ തീരാത്ത
മോഹമുണ്ട്.

You can share this post!