ചോദ്യം ഒന്ന് , മുലപ്പാൽ

 

-നമ്മുടെ പ്രണയത്തിന്റെ

ഇളം നാമ്പ് നുള്ളിയതാരാണ് ?

രാജാവിന്റെ നഗ്നത കണ്ട്

നിസ്സംഗരാവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാരാണ്? –

പ്രതികരണശേഷിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയാൽ

ഷണ്ഡത്വം നൽകിയതാരാണ് ?

സെല്ലുലാർ ഫോണിന്റെ മയക്കു വിദ്യയിൽ

നമ്മളെ ഉറക്കിയതാരാണ്?

ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും വരെ

ഉത്തരങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും.

കരയുന്ന കുഞ്ഞിനു പോലും

ശുദ്ധമായ മുലപ്പാൽ

കിട്ടാതായിട്ട് കാലമേറെയായി.

കുപ്പിപ്പാൽ കുടിച്ചു വളരുന്ന

കുഞ്ഞുങ്ങൾ മദ്യക്കുപ്പിയിലേക്കു

കൈകൾ നീട്ടുന്നു.

പഠിച്ചതു പാടാൻ

അവസരം തിരയുന്നു.

എ.പി.ഹാഫിസ്

You can share this post!