കൊത്ത്/കണ്ണനാർ

കൊത്ത്

ഞാൻ
നിന്നെ കൊത്തി
നീ
എന്നെ കൊത്തി,

കൊത്തു
തുടർന്നുപടർന്നു
വിടർന്നുപറന്നു;
ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾതൻ
ജ്ഞാതാ,ജ്ഞാത ഭ്രമണപഥങ്ങൾ ചുറ്റിത്താണ്ടിമടങ്ങി
മണ്ണിരകാക്കുംമണ്ണിൽ:

കർമ്മം മെനയാൻ!

ഒരുമുലയിൽ സൂര്യൻ
മറുമുലയിൽ ചന്ദ്രൻ

ഒരു കയ്യിൽ തൂവൽ
മറുകയ്യിൽ ആഗ്‌നേയാസ്ത്രം

ഒരുനിമിഷം മനനം
മറുനിമിഷം വിപിനം

ഒരുകണ്ണിൽ പുലിനോട്ടം
മറുകണ്ണിൽ മാനോട്ടം

കൊത്തിക്കൊത്തിയെടുക്കും
നമ്മൾ
ഉത്തരമില്ലാശിൽപ്പങ്ങൾ!

കുറുങ്കവിതകൾ

ഇക്കിൾ

കൂട്ടികൾക്ക് ‘ഇക്കി’ളെടുക്കുമ്പോൾ
മൂർദ്ധാവിൽതട്ടും
പഴങ്കൈകൾ;

തട്ടികൊണ്ടേ
‘വളരാനെന്നു
പഴന്നാവുകൾ’!

തട്ടാനറിയാത്ത
കൈകളിൽ
തട്ടുകൊളളാതെ
തെരുവിൽ
മുരടിച്ച കൂട്ടികൾ.

അർത്ഥം

നഗ്നതനാണ-
മുടുക്കുന്നത്
അർദ്ധവിരാമചിഹ്നം തെളിയുന്നേരംമാത്രം.

കൂഞ്ഞ്

മരിക്കൂവോളം
അമ്മയുടെ ഒക്കത്ത്,
അച്ഛന്റെ മടിയിൽ
കുഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ മർത്ത്യർ!

മറക്കില്ലമ്മയെ,അച്ഛനെ!
ജാതി “കാ”തിന്നാതെ,
രാ……….യം മണക്കാത്ത
വിശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ചിടാം

You can share this post!