ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /ആസക്തം/ദിവാകരൻ വിഷ്ണുമംഗലം

ദിവാകരൻ വിഷ്ണുമംഗലം


കാമദാഹത്തിൻ കൊടുംവന്യരഥ്യയിൽ
ഭാവനാശ്വത്തെ മെരുക്കാനശക്തനായ്
കാലദേശാതിർത്തി പിന്നിട്ടു പിന്നെയും
പായുകയാണെൻ്റെയാസക്തചേതന!

നീലാഭ്രമേഘസ്വരൂപമുൾച്ചേർന്നതാം
മാനസം വിഭ്രാന്തഗർത്തത്തിലാഴ്ന്നുപോയ്
തീരാത്ത ദുഃഖവിഷാദാഗ്നിതന്നിലായ്
നീറുകയാണസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങളൊക്കെയും
വേവുന്നു പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ സിരാതന്ത്രി
നീറുന്നിതഗ്നിവേഗങ്ങൾ,വികാരങ്ങൾ
ആളിപ്പടരുന്നിതാത്മകോശങ്ങളിൽ
ജീവൻ്റെയുൾക്കാടെരിഞ്ഞു തീരുന്നിതാ

സ്വപ്നവും സത്യവും തമ്മിൽപ്പിണയുന്ന
വ്യക്തമാവാത്ത പ്രപഞ്ചസഞ്ചാരണം
തിക്തശോകത്തിൻ കയത്തിലീ ജീവിതം
നിർദ്ദയമാഴ്ത്തിച്ചുഴറ്റുന്നതേതൊരാൾ?

home page

m k onappathipp

You can share this post!