ആതുര സേവനം

 

ഭക്ഷണം ഔഷധമാക്കിയ നാം
ഔഷധം ഭക്ഷണമാക്കിത്തീർത്തു.
ആതുര സേവനം വ്യാപാരമായപ്പോൾ
ആതുര മനസ്സുകൾ ആകുലമായി.
അംബരം ചുബിക്കു   മാസ്പത്രികളെങ്ങും , എങ്കിലും പുതു രോഗങ്ങളേറുന്നു.
വാത ഹാരിയാം കുറുന്തോട്ടിക്ക് –
വാതം പിടിച്ചാൽ മറ്റെന്തുണ്ടു ശരണം .

 

You can share this post!

Donate Now

For several years I have been spending much amount of time and money each month to move IMPRESSIO and other sites in good level. It is a free and ad-free literature site. No staff and no revenue. It is a passion. If it is valuable to you, please consider aiding its work with a donation. It will help me to enlarge the categories and content. You can donate monthly or anytime in any amount.

AC details :
M.k.Harikumar
Federal Bank, koothattukulam
Account number
11530100071573
Ifs FDRL0001006