അട്ടകൾ

വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയും അട്ടകളുടെ ജീവിതത്തിലില്ല. കുറച്ചു മാത്രം ദൂരം മന്ദം പോകുക എന്നത്‌ അവയ്ക്ക്‌ യാത്രയാണ്‌. വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്...

By എം.കെ.ഹരികുമാർ

Question Everything

“Pray for the victims” they all said in unison “But they were all praying” Said a young kid Some Adult signed ‘hush’ at the kid and the kid...

By vinod narayan

We live in cities

We live in cities made in the eye of a village first blinding it of communities and then telling there is darkness. We live in cities made w...

By vinodnarayan

Sound

A sound has the power to reach many and many can make a sound.. And you…? You have the power to not listen yes.. the power to not listen b...

By vinod narayan

ഋതുസംക്രമം-43

  തറവാട്ടിൽ നിന്നും മുത്തശ്ശിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ വിനുവിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു . മുത്തശ്ശന്റെ മരണശേഷം അയ്യപ്പനമ്മാവൻ എങ്ങും പോയില്ല . കാര്യങ്ങൾ...

By സുധാ അജിത്ത്

പേടി

പേടി ---------- എവിടെയും പേടിയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ചിന്നം വിളിക്കുന്നു: കുന്തിക്കു കർണ്ണനെ പേടി പുരുവിന് യയാതിയെ പേടി നളന് ദമയന്തിയെ പേടി ശകുന്തളക...

By കണ്ണനാർ തോപ്പിൽ

VISITORS

53378
Total Visit : 53378

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe